Deklaracja dostępności


Miejski Teatr Miniatura zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowej https://teatrminiatura.pl.

Data publikacji strony internetowej: 16.10.2012

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  5.08.2013

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Brak możliwości zmiany wielkości tekstu oraz kontrastu na stronie
  • Brak możliwości nawigacji przy pomocy klawiatury przy niektórych elementach
  • częściowy brak tekstów alternatywnych
  • brak informacji o tym, że łącza prowadzące do zewnętrznych serwisów otwierają się w nowej karcie przy niektórych elementach
  • niektóre dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących
  • w zakładce kontakt brak informacji w języku migowym  oraz w tekście łatwym do czytania (ETR)

Oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2021   

Struktura obecnej strony internetowej nie pozwala na wprowadzenie wytycznych wynikających z ustawy. Jesteśmy w trakcie projektowania i budowy nowej strony, w pełni dostosowanej do wymogów ustawy. Zostanie opublikowana w 2021r.  

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Patrycja Telesińska, patrycja.telesinska@teatrminiatura.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 601 628 377.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.] Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Miejski Teatr Miniatura zlikwidował bariery architektoniczne dla widzów z niepełnosprawnościami korzystających ze spektakli wystawianych na Dużej Scenie. Foyer, zaplecze sanitarne, wejścia do pomieszczeń dla widzów są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także dla tych w podeszłym wieku oraz dla dzieci i młodzieży. Winda zamontowana przy wejściu głównym do budynku pozwala na dostęp do kas, foyer, toalet oraz Dużej Sceny. Aby skorzystać z windy należy nacisnąć przycisk przywołujący obsługę, który znajduje się bezpośrednio przy windzie. Toalety są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Miejski Teatr Miniatura nie posiada własnego parkingu. W pobliżu budynku znajdują się miejskie parkingi, na których są wyznaczone miejsca do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do budynku przez drzwi skrzydłowe, brak planu budynku.

Kasa biletowa znajduje się na foyer za obniżoną ladą co ułatwia dostęp osobom poruszającym się na wózkach.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Brak również oznaczeń dźwiękowych oraz opisów w Braille’u.

Na Dużej Scenie działa pętla indukcyjna umożliwiająca odbiór spektakli osobom niedosłyszącym. Teatr prezentuje też spektakle z audiodeskrypcją: „Baltic. Pies na krze”, „Błękitna planeta” i „Siedmiu krasnoludków”. Część pracowników Teatru została przeszkolona z zakresu przygotowania audiodeskrypcji oraz obsługi widza niewidomego.

Utrudniony pozostaje dostęp do Sali Kameralnej oraz Sali Prób, prowadzą do nich schody bez podjazdów oraz możliwości skorzystania z windy.

Teatr można odwiedzać z psem asystującym. Pracownicy techniczni oraz osoby z obsługi widza pomagają osobom z niepełnosprawnościami odwiedzającym Teatr. Miejski Teatr Miniatura jest w kontakcie z Okręgiem Pomorskim Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Jesionowej 10 w Gdańsku. W 2019 roku dzięki realizowanym warsztatom dla młodzieży z udziałem aktorów z niepełnosprawnościami Teatr jest także w kontakcie z twórcami Teatru Razem i ich opiekunami, pomorskim oddziałem PSONI oraz osobami z niepełnosprawnościami związanymi z zespołem Remont Pomp.

Teatr Miniatura prowadzi obecnie prace projektowe i przygotowawcze do kompleksowej modernizacji całego obiektu i przystosowania do wymogów i wskazań określonych w ustawie.


Tutaj można przeczytać raport o dostępności złożony do GUS.

×